Hva er energieffektivisering

Aldri har energieffektivisering vært mer i vinden. Myndighetene har innsett at energieffektivisering er en av de viktigste og ikke minst billigste løsningene på energi- og klimautfordringene vi står overfor. 

Energi- og klimautfordringene
Både norske og europeiske myndigheter har slått fast at energieffektivisering er det viktigste tiltaket for å løse verdens energi- og klimautfordringer. De siste årene har en rekke rapporter og utredninger påvist et betydelig potensial for energieffektivisering i Norge. Verdens energiforbruk har vokst med 2 % årlig i perioden fra 1970 til 2005. Det internasjonale energibyrået IEA forventer at det globale energiforbruket kan øke med 55 % frem mot 2030, og at den fossile andelen vil holde seg om lag stabil på 80-85 %. Dersom veksten av energiforbruket fortsetter i samme takt, vil forbruket fordobles i 2042 og tredobles i 2062.

Klimaforliket
Hele verden står overfor to store utfordringer knyttet til energi i tiårene som kommer. I Norge har vi god tilgang på både fossile og fornybare ressurser og er derfor godt rustet til å ivareta fremtidig forsyningssikkerhet. Våre utfordringer er først og fremst relatert til målsetningene nedfelt i klimaforliket, som blant annet innebærer at Norge skal oppnå karbonnøytralitet innen 2030. Norge er også gjennom EØS avtalen forpliktet til å implementere store deler av EUs energipolitikk og bidra til at Europa som helhet reduserer klimagassutslipp, øker andelen fornybar energi og reduserer forbruket av energi. Energieffektivisering er en viktig del av løsningen for de utfordringene vi står overfor når det gjelder energi- og klimagassutfordringene. Alle sektorer må bli mer energieffektive – det gjelder husholdningene, yrkesbyggene, transport og industri.

Energieffektiviseringspotensialet i bygg er stort
I IEE fokuserer vi spesielt på yrkesbygg. Bygg står for om lag 40 % av energibruken i verden – og i Norge. Relativt enkelt kan forbruket reduseres med 20-50 % ved bruk av moderne teknologi og gjennom styring og regulering. Totalt innebærer dette et energisparepotensial i yrkesbygg på 10-15 TWh, som tilsvarer forbruket til 500 000 – 700 000 husholdninger. Det er med andre ord mye unødvendig sløsing av energi på grunn av gammel og utdatert teknologi.

Hvordan energieffektivisere?
Energieffektivisering er ikke komplisert og innebærer ikke nødvendigvis omfattende ombygginger og store investeringer. Første steg i en energieffektiviseringsprosess er å kartlegge forbruket, som er relatert til:

  • Romoppvarming
  • Vannoppvarming
  • Belysning
  • Kjøling
  • Teknisk utstyr

Innenfor alle disse forbrukskategoriene er det mulig å oppnå betydelige besparelser. Besparelsene kan oppnås på tre måter:

  1. Mer energieffektiv bygningskropp (bedre isolering i vegg/tak/gulv, bedre vinduer/glass, tettere bygg)
  2. Forbedret og mer effektiv teknologi i bygget (moderne belysning, energieffektivt datautstyr, moderne panelovner mv)
  3. Bruk av styringssystemer for å kontrollere, styre og regulere forbruket etter tid og tilstedeværelse. Samkjøring av tekniske installasjoner.

Her er en oversikt over muligheter en byggeier kan utnytte:

-          Bygningskroppen er byggets første forsvarsverk mot energisløsing. God isolering, høy kvalitet på vinduer samt en tett bygningskropp reduserer varmetapet til et minimum. Mange bygg har mye å hente på tiltak på bygningskroppen. Likevel vil slike tiltak være omfattende og krever større investeringer, spesielt i eksisterende bygninger.

-          Teknisk utstyr står for en betydelig del av energiforbruket i bygg. Det er derfor meget lønnsomt å sørge for at IT-utstyr, serverparker og annet kontor- og brukerutstyr er så effektive som mulig.

-          Belysningen i mange bygg, selv relativt nye bygg, er ofte utdatert eller minimumsløsninger. Moderne belysning gir et betydelig lavere energiforbruk gjennom mer effektive lyskilder, tilstedeværelsessensorer og dagslysstyring. Lys står for om lag 15 % av energiforbruket i et bygg og bør derfor være et satsningsområde i ethvert energieffektivitetsprosjekt.

-         Styring og regulering handler kort og godt om å kunne bruke energi der du trenger den, når du trenger den og i den mengden du trenger. Moderne tekniske løsninger sørger for styring og regulering av lys, varme, kjøling, ventilasjon og teknisk utstyr.