Internkontroll

Alle el-virksomheter må ha et internkontrollsystem. Den som er ansvarlig for el-installasjonsvirksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll.

I internkontrollforskriften står det følgende:

§5 - Innholdet i det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet - krav til dokumentasjon

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen.

Myndighetene har satt krav til hva internkontrollen skal inneholde.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

 

 

Dokumentasjon

1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten  
2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer  
3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes  
4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet Dokumenteres skriftlig
5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt Dokumenteres skriftlig
6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene Dokumenteres skriftlig
7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Dokumenteres skriftlig
8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Dokumenteres skriftlig

 

Internkontrollsystem

NIK - Nelfo Internkontroll, er et nettbasert internkontrollsystem som inneholder alle relevante prosedyrer, sjekklister, linker og dokumenter som el-entreprenøren har behov for i arbeidet med HMS og internkontroll i egen bedrift.

NIK dekker myndighetenes krav til dokumentasjon i henhold til lover, forskrifter og normer. 

Les mer om Nelfo Internkontroll (NIK) her