Håndverkerklagenemnda

Nelfo er medlem av Håndverkerklagenemnda, som ble godkjent av Det kongelige barne- og likestillingsdepartement etter lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker. Dette innebærer at alle medlemsbedrifter som har oppdrag i forbrukermarkedet må opplyse sine kunder om hvor de kan henvende seg i tilfelle klager. 

Medlemsbedriftene er pålagt å opplyse kundene om at de er tilknyttet Håndverkerklagenemnda.

De er forpliktet til å informere forbrukerne om klageorgan som kan forhandle en sak mellom partene. Informasjonen skal være lett tilgjengelig på den næringsdrivendes nettsider og i avtalevilkårene. 

1. juli 2016 ble Lov om klageorganer i forbrukersaker innført. Den regulerer blant annet forbrukers mulighet til å få sin sak behandlet ved et klageorgan i Norge. Alle klagenemnder er pålagt å søke om godkjenning.

Alle Nelfo-bedrifter er automatisk tilknyttet Håndverkerklagenemnda.

Slik gjør du det:

Bedriftens nettsider
Samtlige bedrifter må vise til Håndverkerklagenemnda  og Forbrukertvistnemnda på egne nettsider.

Forslag til standardtekst til nettsider (og i villkår) som oppfyller kravene etter loven:

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 

Alternativt:

Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (sett inn bedriftens e-postadresse her). 

Brev til kunder
I tilfeller hvor bedriften avviser et krav eller en klage fra kunde skal det også henvises til både Håndverkerklagenemnda  og Forbrukertvistnemnda

Forslag til standardtekst i avvisning av klage (til svarbrev)som oppfyller kravene etter loven:

Hvis du vil gå videre med saken din kan du sende en klage til

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 

Alternativt:

Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (sett inn bedriftens e-postadresse her).


Klagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom. Den behandler bare saker som skal løses etter håndverkertjenesteloven - altså ikke saker som gjelder nybygg.

Besøk Håndverkerklagenemndas nettsider her.

Håndverkerklagenemnda er etablert som et samarbeid mellom Huseiernes Landsforbund og:

Håndverkeren må være medlem av en av disse foreningene for å få tvisten behandlet, og tvisten må gå om verdier over kr 5 000. Les mer om vilkårene for å klage her.

Om Håndverkerklagenemnda
Nemnda består av en uavhengig leder, to representanter fra den bransjeforeningen håndverkeren er medlem av, og to representanter fra Huseiernes Landsforbund.

Kontaktinformasjon
Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 
Tlf.: 23 08 86 60
E-post: post@handverkerklagenemnda.no