Plan- og bygningsloven

Byggeforskrifter
TEK 10 og SAK 10 er underliggende forskrifter til plan- og bygningsloven og forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

El- og ekominstallasjoner reguleres i det aller vesentligste ikke av plan- og bygningsloven, men av eltilsyns- og ekomloven med underliggende forskrifter.

Relevante forskriftskrav for installatørbransjen:

 • TEK 4-1/SAK 8-2 om FDV-dokumentasjon
 • TEK 9-5 til 9-9 om avfall
 • TEK 11 om sikkerhet ved brann (bl.a. røykvarslere, brannalarmanlegg/nødlys, kabling i rømningsvei)
 • TEK 12-2 om universell utforming/tilgjengelighet
 • TEK 13-10 om ”teleslynger”
 • TEK 14-2 om energieffektivisering
 • TEK 14-3 om energitiltak (bl.a. tetthetskravene)
 • TEK 14-7 om energiforsyning (begrensning i bruk av elektrisitet til oppvarming)
 • SAK 9, 10, 11, 12 og 13 om sentral godkjenning (brannalarm og nødlys)
 • SAK 14-2 om uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll
1.1.2013 ble det innført obligatorisk uavhengig kontroll for den del kontrollområder:

 • Våtrom (fuktsikring) og lufttetthet
 • Bygningsfysikk
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Geoteknikk
 • Brannsikkerhet

Kravene berører i begrenset grad elektroentrepenørene, men de har likevel noen grenseflater mot våre fag. Les mer her.

Tette bygg (bygg uten luftlekkasjer)
Teknisk forskrift ble revidert 1. juli 2010 (TEK 10), men tetthetskravene er som i TEK 07. For installatørene innebærer kravene i TEK 07/10 at det må tettes både mellom rør/kabler og utvendig vindsperre, det vil si gjennomføringer inn/ut av bygget og mot dampsperre. Se huskeliste for krav som berører el- og IKT-installasjoner.

Våtrom
Det er for tiden stort fokus på våtrom og søknadspliktige arbeider. Dette gjelder alle former for VVS-installasjoner. Elektroinstallasjoner som varmekabler, stikkontakter og belysning er ikke belagt med ansvarsrett i henhold til Plan- og bygningsloven. Det vil si at elektroarbeider i våtrom er ikke søknadspliktig, hverken med lokal eller sentral godkjenning.

Tekniske krav og definisjon av vanntett sjikt i våtrom finner du på denne siden.

Dørautomatikk
I TEK10 er det gitt krav til dørautomatikk for dører til rømningsvei. Les mer her.